ke hoạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Như Hoa
Ngày gửi: 16h:20' 13-02-2013
Dung lượng: 57.0 KB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN


SỐ ……/KH-CB
Thị Trấn, ngày ……tháng……năm 2012


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
NĂM 2012
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012
Căn cứ chỉ đạo Đảng Uỷ Thị Trấn Tân Châu
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.
Nay chi bộ trường THCS Thị Trấn Tân Châu lên kế hoạch xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2012 như sau:
I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Làm cho cấp Uỷ, đảng viên nhân thức sâu sắc về tầm quan trong của việt thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ.
Cấp Uỷ đánh giá đúng thực chất thực trạng của chi bộ, phân tích những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong cán bộ, đảng viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà ngành giáo dục, địa phương giao cho, góp phầp thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại Hội X của Đảng và Nghị Quyết Đại Hội bộ Thi Trấn Tân Châu lần thứ V.
II- NỌÂI DUNG KẾ HOẠCH
Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Tập trung lãnh đạo đảng viên, cán bộ,giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của trường
Xây dựng phong trào thi đua dạy tốt hộc tốt phấn đấu chất lượng cuối năm lên lớp đạt 90% trở lên.
Thực hiện đúng chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, lồng ghép trong chương trình các môn học. Có nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn xã hôi xâm nhập vào trong trtường.
Học sinh được học và thảo luận điều lệ, nội quy và có nhiệm vụ thực hiện đúng những quy định đó.
Chỉ đạo tốt công tác phân công chuyên môn đảm bảo sự hợp lý phát huy được tích tích cực, tự giác của giáo viên tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên, giáoviên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy tốt tính chủ động sán tạo, nân cao chất lượng dạy học đảm bảo nội dung chương trìng, khai thách triệt để khả năng sử dụng đồ dùng dạy học; thực hiện tốt công tác PCGD THCS
Nêu cao ting thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan liêu.
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựbg nôi quy, quy chế làm việt , xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức.
Phát đông tinh thần tương nhân tương ái,lá lành đùm lá rách.
Đông viên học sinh tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể.
Chăm lo đời sông tinh thần đối với cán bộ, giáo viên.
Lãnh đạo công tác chíng trị tư tưởng.
Quán triệt tốt cácchủ trương chíng sách, pháp luật của Đảng và nhà nước tới cán bộ, đảng viên, giáo viên.
Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc vận đông” Hai không” do ngành phát động, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bô công chức.
Cấp ủy chủ đông phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện về tư tưởng và hàng động(nói ,viết,làm…..) trái quan điểm, đường lối, chíng sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; có kế hoạch, phân công cụ thể cho cấp ủy viên , sâu sát, gần gũi quần chúng; nắm tình hình tư tưởng, tân tư, nguyện vọng và ngững đề xuất, kiến nghị của cán bộ đảng viên và quần chúng, có biện páp giải quyết kiệp thời những vấn đề thuộc trác nhiệm của cơ quan, đơn vị hoặc báo cáo để cấp trên giải quyết theo thẩm quyền.
lãnh đạo xây dựng bô máy nhà nước
a. Lãnh đạo xây dựng bô máy: ban giám hiệu vững mạnh về trình độ chuyên môn, giỏi về công tác quản lý điều hành, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng nôi quy cơ quan, đơn vị đoàn kết, kiện toàn tổ chức bộ máy đủ số lượng biên chế, đảm bảo chất lượng. Cơ quan, đơn vị có kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và phẩm chất, đạo đức tốt , yêu ngành, có trình độ, năng lực đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ. Kịp thời kiểm tra xem xét, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc xảy ra ở nội bộ cơ quan, đơn vị và nhũng đề xuất, kiená nghị chính đáng của cán bộ, viên chứùc trong đơn vị .
b. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trong cơ