Gốc > Mục:Thông báo >
title:KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
date:25-03-2013
sender:Lý Thị Như Hoa

PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG  THCS THỊ TRẤN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

 

Tân  Châu, ngày ….  tháng  3  năm  2013

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THCS Thị Trấn

Năm học 2013 – 2014

                                       

          Họ và tên giáo viên:…………………………………………….

          Trình độ CMNV:………………………………………………

          Dạy môn:    ……………………………………………………..

                                       

            Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

            Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Thị Trấn, bản thân tôi lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX )  năm học 2013 – 2014 như sau:

 

I. Nội dung, thời lượng BDTX:

 Khối kiến thức tự chọn.

        Nội dung bồi dưỡng 3: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết / giáo viên.

Căn cứ vào Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/21011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình BDTX giáo viên THCS. Mỗi giáo viên Trường THCS Thị Trấn  thực hiện bồi dưỡng  thường xuyên : 04 mô đun sau:

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Mã mô đun

Tên và nội dung

mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian

tự học

( tiết )

Thời gian học

tập trung

( tiết )

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục:

 

 

THCS 2

+Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

+Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

 

 

10

 

 

2

 

 

3

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 

 

 

THCS 14

+Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

+Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

VI. Tăng cường năng lực dạy học:

 

 

 

THCS 18

+Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực

+Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

VIII. Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:

 

 

 

THCS 24

+Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

+Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học.

 

 

 

10

 

 

 

2

 

 

 

3

Toàn bộ Chương trình có 13 yêu cầu

41 mã mô đun

 

 

Thời lượng 15 tiết /

mô đun

 

II. Hình thức tổ chức BDTX:

            1. Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung của Phòng GD&ĐT, của nhà trường.

            2. Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu (Website trường, mạng internet...)

            3. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm trường; sinh hoạt cấp, tổ, nhóm chuyên môn.

            4. Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.

 

III. Thời gian thực hiện.

 

Thời gian tính theo năm học 2013 - 2014

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tháng 4/2013

- Giáo viên xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo phê duyệt

Giáo viên ( xong trước 25/4)

Tháng 5/2013

- Nhà trường phê duyệt KHBDTX của  giáo viên, xây dựng KHBDTX của nhà trường trình PGD&ĐT phê duyệt

Hiệu trưởng ( Xong trước 19/5)

Tháng 6,7, 8 /2013

- Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng

 giáo viên

Tháng 9,10/2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 2 - Hoạt động học tập của học sinh THCS.

1. Hoạt động học tập.

2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS.

………………………….

 giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11,12 /2013

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 14 - Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của giáo viên.

giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ trưởng.

- Tổ, nhóm chuyên môn

Tháng 1,2 / 2014

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 18 - Phương pháp dạy học tích cực.

1. Dạy học tích cực.

2. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

3. Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

 

 giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3,4 (19/4) / 2014

- Bồi dưỡng tự chọn nội dung bồi dưỡng 3: Mã mô đun THCS 24 - Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

1. Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm

2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

 

 giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tháng 4,5 / 2014

- Báo cáo kết quả BDTX.

 

giáo viên

 

 

            

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường THCS Thị Trấn năm học 2013 – 2014.

 

                                                                                         Người thực hiện